Concurs ocupare post contabil-sef

Liceul Teoretic ,,Alexandru Moiconi” Ciacova, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 10271/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor stabilite a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. 286/2011, poate participa la concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, persoana care indeplinește condițiile  conform art. 3 al aceluiași Regulament:

Functia / postul / nivel studii : Contabil șef,

Compartiment : Financiar – Contabil,

Nr. posturi :1 normă.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-Cadru, aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

•        are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

•        cunoaște limba română, scris și citit;

•        are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

•        are capacitate deplină de exercițiu;

•        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

•        îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

•        nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a revenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

  • Studii universitare absolvite în domeniul științelor economice, superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii ciclul I, II absolvite cu diplomă de master,  domeniul – Contabilitate, specializarea – Contabilitate și informatică de gestiune;
  • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ,
  • vechime în specialitatea postului de minimum 3 ani ( vechime în domeniul contabilității bugetare constituie un avantaj),
  • abilități certificate de operare PC,

Observatie :  activitatea financiar – contabilă se desfașoră în timpul orelor de program, la sediul unității  de învăţământ;                         

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

• Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității publice sau instituției publice organizatoare;

• Copia actului de identitate,

  Copile după certificatul de naștere,

 Copie după certificatul de căsătorie ( daca este cazul),

• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiților specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

• Carnetul de muncă /copia filei din Revisal sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie / sau în specialitatea studiilor, în copie;

• Cazierul judiciar;

• Adeverință medicală care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

• Curriculum vitae.

Copiile documentelor vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.

Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

1.      Aptitudini necesare:

– capacitatea de organizare si coordonare a muncii, analiză şi sinteză,

– planificare şi acţiune strategică,

– control şi depistare a deficienţelor,

-rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, o excelentă comunicare orală şi scrisă,

-lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia, o bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general,

-bune abilităţi de gestionare a resurselor umane o capacitate de consiliere şi îndrumare,

 – abilităţi de mediere şi negociere,

– gestionarea eficientă a resurselor alocate,

 -abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele, o inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză),o capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali,

– corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii.

2.Comportamentul şi conduita:

– să aibă un comportament şi o conduită adecvate unei instituţii de învăţământ, atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

-sa respecte cu stricteţe normele de igienă, protecția muncii și PSI.

3.Cerinte psihologice:

– asumarea responsabilităților, o rezistență la sarcini repetitive,

– adaptare la sarcini de lucru schimbătoare și echilibru emoțional.

Atribuţii specifice postului:

1.1Proiectarea activității,

1.2. Realizarea activităților,

1.3. Organizarea documentelor oficiale,

1.4. Alcătuirea de proceduri.

2.      Comunicare și relaționare

2.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului,

2.2. Raportarea periodic pentru conducerea instituției,

2.3. Asigurarea transparenței deciziilor,

2.4. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.

3.      Managementul carierei și al dezvoltării personale

3.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.      Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii

4.1. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.

4.2. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

4.3. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

5.      Conduita profesională

5.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

5.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

Sarcini de serviciu:

•        angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială,

•        reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţiile cu agenţii economici în cazul încheierii contractelor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare,

•        organizează şi execută viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale,

•        întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege,

•        urmăreşte încadrarea strictă în condiţiile aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare,

•        întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare,

•        efectuează sau organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile, atât sintetic cât şi analitic şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi,

•        întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor

•        organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti; instruieşte personalul în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere

•        instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale

•        constituie contracte de garanţii pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor materiale

•        întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al unităţii, în conformitate cu statul de funcţiuni al unităţii,

•        duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a salariaţilor,

•        întocmeşte dările de seamă contabile şi contul de execuţie bugetară,

•        verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, statele de plată a burselor,

•        verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege,

•        verifică documentele privind închirierea spaţiilor,

•        fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţilor subordonate,

•        repartizează pe bază de referate de necesitate, materialele de întreţinere, combustibil

•        întocmeşte referat şi-l supune aprobării directorului privind componenţa comisiilor de recepţie atât pentru materiale, cât şi pentru bunuri intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii etc.

•        întocmeşte lunar balanţa de verificare pe rulaje şi solduri,

•        întocmeşte balanţa analitică trimestrială,

•        clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de verificare,

•        îndeplineşte orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de conducătorul unităţii sau stipulate expres în acte normative,

•        rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin compartimentului financiar contabil,

•        respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare

•        sesizeaza abaterile celor în masură să ia decizii pentru remedierea acestora

•        semnează fișele de lichidare a celor ce parăsesc instituția, numai după o atentă verificare – răspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri

•        elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din subordine

•        răspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului contabilitate: asigură păstrarea în arhiva institutiei de învățământ, timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor în contabilitate

•        asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate, în perioada la care se referă;

•        răspunde de înregistrarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

•        respecta Regulamentul de Ordine Interioara și Regulamentul de Funcționare al instituției de învățământ, aducându-l și la cunoștința personalului din subordine;

•        răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului;

•        păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

•        actualizarea atribuțiilor se va face în funcție de modificările organizatorice legislative care apar;

•        Realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi,

•        Întocmește împreună cu Compartimentul de achiziții publice, planul de achiziții.

Perioada de desfășurare :

Graficul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției de administrator financiar(contabil șef)  -1 normă, pe perioadă nedeterminată:

Activități desfășurateDataInterval orar
Depunerea dosarelor09 – 10.02.202310.00 -16.00
Selecția dosarelor13.02.202312.00-15.00
Afișarea dosarelor admise13.02.202314.00
Contestații dosare13.02.202314.00 – 15.00
Soluționare contestații-afișare13.02.202315.00 – 16
Proba scrisă16.02.202311.00-12.00
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă16.02.202315.00
Contestații
Rezultat final proba scrisă
16.02.2023
                16:00
Sustinerea interviului de catre candidații  declarați admiși în urma probei scrise17.02.202314:00
Afișarea rezultatelor de la interviu17.02.202315 :00 – 16 :00
Afișarea rezultatului final17.02.202316. 30

Obs.  La interviu nu se admit contestații.

Bibliografie:

1.      Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2.      Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului 4183/2022

3.      Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

6.      OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

7.      Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,actualizată.

8.      Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

9.      Legea 263/2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice.

10.    Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

11.    Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 – norme metodologice privind ordonanțarea și plata cheltuielilor.

12.    Ordinul MFP NR. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG.

Director ,

prof. GIURGIU Florin

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.