Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil-sef

               Având în vedere:

– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

– Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

– Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

      LICEUL TEORTIC ,, ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil șef  – pe perioada nedeterminată în data de 19.10.2021 conform calendarului afişat.

 1.  POSTUL CONTRACTUAL VACANT  CONTABIL ȘEF, pe perioada nedeterminata.

Condiţii specifice de participare la concurs

1)   studii superioare în domeniul economic FAC.EC., absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2)   vechime în specialitatea studiilor: – ;

3)   cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.

Condiţii generale de participare la concurs

1)   are cetăţenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinand Spatiului Economic European şi domiciliul in România;

2)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4)    are capacitate deplină de exerciţiu;

5)    are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.

6)    îndeplineşte condiţiile de studii şi dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7)    nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

I.             DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere 
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,)
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Recomandare de la ultimul loc de muncă          
 11. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

     Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

II.  BIBLIOGRAFIE:

– Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011actualizată 2017,

– Legea nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;

– Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;  

– Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare și

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizare si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare;

–  OMFP 1954/2005 privind clasificatia indicatorilor finantelor publice;

– OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidaerea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizare,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,publicate in M.Of.37/2003,cu modificarile ulterioare;

– H.G. 38/2017, OUG 57/2015 cu modificările si completarile ulterioare,

– H.G. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului platit din onduri publice  în 2014

– legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare,

– H.G nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutii publice;

– O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– Decretul 209/1976 privind regulamentul operatiunilor de casa;

– HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;

– HG 733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitii de manuale scolare;

– HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatamant pe baza costului standard/elev cu modificarile ulterioare;

– OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologige referitoare la exercitarea CFP si modificarile ulterioaresi Ordinul 2332/2017,

– OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile

– OMECTS 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar

– Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamant

– Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 III.           PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 • data de 19.10.2021, ora 15:00 proba scrisa
 • data de 20.10.2021 ora 14:30 interviu

IV.    Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale: 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul LICEULUI TEORETIC ,, ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA  conform graficului.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0256399316 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul LICEULUI TEORETIC ,, ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA  graficului de mai jos:

Etapa de concursData / perioadaObservaţii
Publicarea anunţului 27.09.2021 
Înscrierea 27.09 – 8.10.2021 
Evaluarea dosarelor si afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor 11.10 – 12.10.2021 
Proba scrisa si proba practică 19.10.2021 
Interviu 20.10.2021 
Afişarea rezultatelor 20.10.2021 
Depunerea contestaţiilor 21.10.2021 
Soluţionarea contestaţiilor 22.10.2021 
Afişarea rezultatelor finale 22.10.2021 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

DIRECTOR, Prof. Dr. Treta Petrisor-Dorin

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.