(ACTUALIZARE: SE AMANA) ANUNT – Ocupare post laborant

AVAND IN VEDERE STAREA DE URGENTA DECRETATA LA NIVEL NATIONAL DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE LABORANT SE AMANA. VOM REVENI CU INFORMATII.

LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDRU MOCIONI “ CIACOVA organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual  vacant de LABORANT-1 norma, în baza HG 286/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată.

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

Probe de concurs:

– Proba scrisă în data de 27.03.2020,  ora 9 ,

– Proba practică în data de 27.03.2020,  ora 11,

– Proba interviu în data de 27.03.2020,  ora 12.

Conditii generale:

– are cetăţenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniu (biologie,fizica, chimie);

vechime in invatamant cel puţin 3 ani ;

cunoştinţe operare PC

Dosarul pentru concurs va conţine

– cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de laborant

– curriculum vitae

– copie a actului de identitate

 – cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

– adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de angajator;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 – dosar

Etapele concursului și tipul probelor:

 • Selecția dosarelor (Admis/Respins)
 • Proba scrisă (min 50 puncte din maxim 100 puncte)
 • Proba practică (min 50 puncte din maxim 100 puncte)
 • Interviu (min 50 puncte din maxim 100 puncte) Graficul desfășurării cuncursului

Grafic de desfasurare:

 • Depunerea dosarelor – 06.03.2020-17.03.2020
 • Selecția dosarelor – 19.03.2020
 • Contestatii dosare 20.03.2020
 • Proba scrisă – 27.03.2020, ora 9
 • Proba practică – 27.03.2020. ora 11
 • Interviu – 27.03.2020, ora  12
 • Afișarea rezultatelor – 30.03.2020
 • Contestatii –in 24 de ore de la afisarea rezultatelor

TEMATICA

1. Aparate și ustensile de laborator utilizate în laboratoarele scolare

2. Experimentul de laborator la fizica,chimie și biologie – activități practice  

3. Rolul laborantului în pregătirea experimentelor

4. Prevenirea accidentelor în laboratoarele școlare

5. Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratoarelor în activitățile didactice.

B I B L I O G R A F I E

1. MEN Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011 M.E.N. Monitorul Oficial Bucureşti 2011

2. Legea 360/2003 privind regimul substanțelor preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare

3. Norme N.T.S./P.S.I.-Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă

4. Programele școlare de fizica, chimie și biologie în vigoare și experimentele obligatorii prevăzute de acestea

5. Manuale de Chimie , Fizica, Biologie pentru gimnaziu si liceu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.