Concurs ocupare post Administrator financiar

ANUNȚ

LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDRU MOCIONI “ CIACOVA

organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă determinată.

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

 

Probe de concurs:

Probă scrisă : 11 .10.2018 , ora: 9 ;

Probă practică: 11.10.2018, ora 11;

Interviu: 11.10.2018, ora 12;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DATA INTERVAL ORAR
Depunerea dosarelor 27.09-02.10 2018 9-13
Selecția dosarelor 03.10. 2018 9
Afișarea dosarelor admise 03.10.2018 15
Contestații dosare 04.10.2018 9-12
Soluționarea contestații 05.10.2018 14
Proba scrisă 11.10.2018 9
Proba practică 11.10.2018 11
Interviul 11.10.2018 12
Afișarea rezultatelor finale 12.10.2018 9
Depunerea contestațiilor 12.09.2018 11
Afișarea rezultatelor finale, după contestații 12.09.2018 15

 

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.
  Actele prevazute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii generale :

 • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime cel puţin 2 ani );
 • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională(engleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit);
 • certificat de atestare a cunostintelor dobandite din domeniul Sistemului European de Conturi.

MAI MULTE INFORMATII – DOCUMENTE

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.